https://sites.google.com/a/depelgrimoostende.be/website/home https://sites.google.com/a/depelgrimoostende.be/english/home/


In februari 2017 kwam "De Pelgrim" officieel onder de organisatie Calvary Chapel om zo deel uit te maken van het wereldwijde netwerk van de Calvary Chapel.

Geloofsovertuiging  


I.  Woord

Wij geloven dat de Bijbel (de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament) het Woord van God is, dat het de totaliteit van de Heilige Schrift bevat, dat het woordelijk geïnspireerd is en onfeilbaar is in de originele tekst, dat het inhoudelijk allesomvattend en onfeilbaar is, en dat het voldoende is voor redding en heiliging. Daarom is het de allerhoogste, definitieve, en gezaghebbende maatstaf voor geloof, theologie en leven.


II.  Geschiedkundigheid

Wij geloven in de volledige geschiedkundigheid van de bijbelse archieven van de eerste geschiedenis - met inbegrip van het letterlijke bestaan van Adam en Eva als de voorouders van alle mensen, de letterlijke zondeval in de Tuin van Eden en de daaruit voortvloeiende goddelijke vloek op de schepping, de wereldwijde desastreuze zondvloed, en het ontstaan van de volken en talen bij de toren van Babel.

 

III.  God

Wij geloven dat de drie-enige God bestaat in eeuwigheid in één wezen en in drie aparte personen: Vader, Zoon en Heilige Geest ; Dat Hij in wezen is: Geest, persoonlijk, alles overtreffend, soeverein, leven, liefde, waarheid, almachtig, eenvoudig (d.w.z. in wezen één zonder delen), tijdloos eeuwig, onveranderlijk, wijs, rechtvaardig, heilig, in relatie, dynamisch, onfeilbaar in alle dingen, omvattende Zijn voorkennis van alle toekomstige beslissingen en gebeurtenissen, en dat Hij de hemelen en de aarde geschapen heeft in zes letterlijke dagen.

 

IV.  Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus volledig God is en volledig mens, dat Hij twee aparte naturen bevat die samengevoegd zijn in één persoon ;
Dat Hij wonderbaarlijk verwekt werd door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, een zondeloos en wonderbaarlijk leven geleid heeft, gezorgd heeft voor de verzoening van onze zonden door Zijn plaatsvervangende dood aan het Kruis, lichamelijk opgestaan is in hetzelfde lichaam welke begraven geworden was in het graf door de kracht van de Heilige Geest ;
Dat Jezus Christus lichamelijk terug opgevaren is naar de rechterhand van God de Vader in de hemel, en voor eeuwig leeft om voor ons te pleiten. Nadat Jezus naar de hemel opgevaren was, werd de Heilige Geest uitgegoten over de gelovigen te Jeruzalem, wat hen in staat stelde om het gebod te vervullen om het evangelie te verkondigen aan de gehele wereld, een verplichting die vandaag door alle gelovigen gedeeld wordt.

 

V.  Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest de derde persoon is van de Godheid, die verzegelt, inwoont, heiligt, doopt, onderwijst, in staat stelt, machtigt, openbaart, en de gelovige begeleidt in alle waarheid. De Heilige Geest geeft gaven aan wie Hij wil, welke van kracht zijn voor de dag van vandaag, en welke zouden moeten uitgeoefend worden binnen de richtlijnen van het Woord. Wij, als gelovigen, worden verondersteld om ijverig te verlangen naar de beste gaven, te zoeken om deze gaven uit te oefenen in liefde, zodat het ganse Lichaam van Christus erdoor gebouwd mag worden. Wij geloven dat liefde belangrijker is dan de meest spectaculaire gaven, en dat zonder deze liefde, elke uitwerking van geestelijke gaven zinloos is.

 

VI.  Mensheid

Wij geloven dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God ; alhoewel dat, na de zondeval van Adam en Eva, alle mensen van nature uit gescheiden zijn van God en verantwoordelijk voor hun eigen zonde. Maar dat redding, verlossing, en vergeving aangeboden worden als een gratis geschenk voor allen, door de Here Jezus Christus, enkel gebaseerd op Zijn genade.

Wanneer iemand berouw heeft van zonde en Jezus Christus ontvangt als persoonlijke Redder en Heer, Hem vertrouwende om te redden, dan is die persoon onmiddellijk wedergeboren en verzegeld door de Heilige Geest, dan zijn al zijn/haar zonden vergeven, en dan wordt die persoon een kind van God, bestemd om de eeuwigheid door te brengen met de Here.

 

VII.  Redding

Redding wordt ingeleid, bereikt, en aangereikt door God, door de dood van Christus aan het kruis voor onze zonden en door Zijn opstanding uit de dood. De redding die Christus aanbiedt aan allen, wordt alleen door genade en alleen door geloof in Christus vrijelijk ontvangen – niet door goede werken – , en rechtvaardigt daarbij de gelovige en maakt woning in hem.

 

VIII.  Gemeente

De universele Kerk is een organisch lichaam, samengesteld uit alle gelovigen, zowel levende als dode, die verzegeld zijn door de Heilige Geest door het geloof in Jezus Christus tot redding. De kerk heeft de verantwoordelijkheid om de Heer te aanbidden en om het goede nieuws over Christus’ dood en opstanding te verkondigen aan de wereld, discipels makende, gelovigen dopende, en hen lerende om gezonde leer te observeren en een moreel rein leven te leiden. Wij geloven dat het besturen van de gemeente eerder simpel zou moeten zijn i.p.v. een complexe bureaucratie, met een uiterste afhankelijkheid op de Heilige Geest om te leiden, eerder dan een afhankelijkheid op vleselijke promotie of wereldlijke wijsheid.

De Heer heeft de gemeente twee verordeningen gegeven die moeten gehandhaafd blijven tot Hij wederkomst: de volwassendoop door onderdompeling, en het Heilige Avondmaal. De waterdoop is geen vereiste voor redding, en kan zonde niet wegnemen, maar is een beeld van de redding die de gelovige reeds ontvangen heeft. Wij geloven dat de enige ware basis voor christelijke gemeenschap, Christus’ opofferende agape-liefde is, welke groter is dan eender welke bijkomstige verschillen die we bezitten, en zonder welke we geen recht hebben om te beweren dat we christenen zijn.


IX.  Aanbidding

Wij geloven dat het aanbidden van God geestelijk zou moeten zijn. Daarom blijven we flexibel en overgegeven aan de Heilige Geest om de aanbidding aan te sturen. We geloven dat het aanbidden van God geïnspireerd zou moeten zijn. Daarom geven we een grote plaats aan muziek in onze aanbidding. We geloven dat aanbidding van God intelligent zou moeten zijn. Daarom zijn onze samenkomsten ontworpen met een grote klemtoon op het onderwijs van het Woord van God opdat Hij ons moge instructies geven hoe wij zouden moeten aanbidden. Wij geloven dat de aanbidding van God vruchtbaar zou moeten zijn. Daarom kijken we naar Zijn liefde in ons leven, als de allerhoogste manifestatie dat we God waarlijk in geest en waarheid aanbeden hebben.

 

X.  Terugkeer van Christus

Wij wachten op de tweede komst van Christus. Zijn wederkomst zal fysisch, in persoon, en zichtbaar zijn en zal plaatsvinden voor het begin van een nieuw millennium. Dit motiveert ons tot evangeliseren, heilig leven, oprechte aanbidding, toegewijde dienstbaarheid, ijverige studie van Gods Woord, en regelmatige samenkomsten.

 

XI.  Eeuwigheid

Wij geloven dat diegene, die gered zijn door Jezus Christus, in eeuwigheid met Christus zullen zijn in de hemel, in een bewuste staat van zegening, beloning, en voldoening ;

Dat zij die niet persoonlijk het volbrachte werk van Christus door geloof ontvangen, in eeuwigheid zullen gescheiden zijn van God, in een bewuste staat van kwelling in de hel.

 

XII.  Satan

Wij geloven dat er een echte duivelse identiteit is met grote vijandigheid, kwaadwilligheid, listigheid en kracht, die zoekt om te misleiden, te verleiden, te doden, te stelen en te vernietigen ;

Toch is zijn kracht beperkt door God, tot enkel datgene wat God hem toelaat te doen ;

Wij geloven dat de duivel - wat betreft zijn positie - verslagen werd aan het kruis van Christus, en dat hij ook féitelijk zal verslagen worden op de glorierijke wederkomst van Christus, welke zal uitmonden in de permanente quarantaine en bestraffing van de Duivel, het Beest, en Valse Profeet, in de poel dat brandt met vuur en zwavel.

 

XIII.  Wij verwerpen:

(1) Het geloof dat ware Christenen kunnen bezeten zijn door demonen en machteloos zijn tegen de listen, de sluwheid en het bedrog van de Duivel ;

(2) Elke filosofie of theologie die ontkent dat de vrije wil van de mens tot uiting komt in het ontvangen van de redding, welke een gratis geschenk is van Christus ; specifiek verwerpen wij het geloof dat er een grens is aan Jezus’ verzoening ;

In plaats daarvan geloven wij dat Hij stierf voor alle onrechtvaardige mensen en dat elke waargenomen begrenzing van de verzoening in Christus ligt in iemands eigen keuze om Christus volbrachte werk van verzoening te verwerpen ;

Wij geloven dat ieder, die tot Christus wil komen, dit uit vrije wil doet, als een gevolg van de overtuiging door de Heilige Geest ;

(3) “Positieve belijdenis,” (bv., de Faith Movement, dat geloof ziet als een kracht dat iemands eigen realiteit kan creëren, of dat God kan bevolen worden om te genezen of om wonderen te bewerkstelligen overeenkomstig de wil en het geloof van de mens)

(4) Menselijke profetie die de plaats inneemt van het Woord, of deze tegenspreekt ;

(5) Elke psychologische en filosofische inleiding die tegengesteld is aan de Schrift en die – wat bijbelse lering betreft - in wezen “overeenkomstig de menselijke traditie, overeenkomstig de basisprincipes van de wereld, niet overeenkomstig Christus is” ;

(6) Het overmatig benadrukken van geestelijke gaven, tekenen die berusten op ervaring, en wonderen die de bijbelse lering uitsluiten.


Bijbelvers van 'De Pelgrim'
Psalmen 84:6
"Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
in wier hart de gebaande wegen zijn."